Utbildning »»

[Publicerad 2018-05-30]

Göteborgs Stad svarar skolinspektionen om förskoleplatser

Foto: Lo Birgersson
Foto: Lo Birgersson

Åtgärder efter vitesföreläggande. Efter ett intensivt arbete under våren med att säkerställa tillgången till förskoleplatser i stadsdelsförvaltningen Centrum kan stadsdelen nu erbjuda alla sökande förskoleplats inom fyra månader. Det är vad stadsdelsförvaltningen svarar skolinspektionen, som i mars beslutade om ett vitesföreläggande i frågan.

- Vi har, sedan det akuta läget uppstod i november, vidtagit en rad åtgärder. I mars gick dessutom flera stadsdelar samman och upplät förskoleplatser till barn boende i centrum. De samlade insatserna har lett till att vi sedan en tid tillbaka återigen möter skollagens krav, säger Hans Wettby sektorchef utbildning i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Skolinspektionen beslutade den 12 mars 2018 att förelägga Göteborgs Stad ett vite om 2,5 miljoner kronor om att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i skollagen när det gäller erbjudande om plats i kommunens förskolor.

Erbjudandet ska ges inom fyra månader efter att barnets vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola. Skolinspektionen begärde att få svar senast den 31 maj. Ett vitesföreläggande är en sorts böter som kan utdömas om kommunen inte agerar tillräckligt kraftfullt i frågan.

Enligt skollagen ska plats erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Möjligheten att få en plats vid en viss önskad förskola eller i det absoluta närområdet till hemmet har dock varit begränsad under våren.

Den 29 maj beslutade stadsdelsnämnden Centrum att godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder och att lämna över underlaget som svar till skolinspektionen.