Trafik »»

[Publicerad 2017-08-29]

Stor resvaneundersökning i 21 västsvenska kommuner

Bilder: Asbjörn Hanssen
Bilder: Asbjörn Hanssen

Fokus på Göteborg. I höst genomför trafikkontoret i Göteborg en stor resvaneundersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om hur de reser till, från och inom Göteborg. Årets undersökning skickas ut till invånare i 21 kommuner och är mer än dubbelt så stor som den undersökning som genomfördes för tre år sedan.

Årets undersökning skickas ut till invånare i 21 kommuner och är mer än dubbelt så stor som den undersökning som genomfördes för tre år sedan.

– Vårt fokus är Göteborg, men för att få med all trafik som rör staden har vi breddat undersökningen till att gälla hela pendlingsregionen. Alla kommuner som deltar kan också ta del av den data som rör dem, så undersökningen är inte bara viktig för göteborgarna utan för alla, säger marknadsanalytiker Maria Eriksson på trafikkontoret.

Frivilligt att delta
Resvaneundersökningen ligger till grund för de trafikstrategier som tas fram för att underlätta framkomligheten – rent konkret påverkar den alltså framtida beslut om ifall att det kommer byggas en ny rondell i kvarteret, var den nya cykelbanan ska dras eller vilken väg bussen ska köra.

Att delta är frivilligt, men det är trafikkontoret som utifrån en statistisk modell väljer ut vilka som blir tillfrågade. Det går alltså inte att anmäla sig själv.

– Rent praktiskt får deltagaren svara på en enkät, antingen på papper, via mobilen eller på webben. Personen får ange alla resor som skett under en viss dag, långa som korta. Vi skickar löpande eftersom vi vill ha bra spridning på resorna under hösten. Att vi skickar ut i nära anslutning till den svarandes mätdag innebär också att det är lättare att komma ihåg de korta resorna.

En möjlighet att påverka framtidens trafik
Erfarenheten från tidigare undersökningar visar på en svarsfrekvens på ungefär 35 procent.

– Hur många vi skickar ut till bygger på hur många svar vi minst behöver ha in, så vi klarar oss bra om det blir så i år också. Samtidigt uppmuntrar jag verkligen alla att svara, det här är ju resenärernas möjlighet att påverka hur trafiken ska se ut i framtiden. Desto mer vi vet om hur folk faktiskt reser, desto bättre kan vi planera trafiken. Målet är att Göteborg ska bli en bättre stad att röra sig i. Och för att nå dit behöver vi information.

Årets resvanundersökning har inte bara ökat i omfång, den har också blivit mer komplex. För den som ska fylla i enkäten märks dock ingen större skillnad mot tidigare, de möts till och med av en ännu mer användarvänlig enkät. Vad det handlar om är vad som händer med den insamlade datan efteråt.

– Tidigare har vi inte kunnat bryta ner resultaten på olika stadsdelar, men det går nu. På så sätt kan vi få bättre koll på hur behoven i trafiksystemet skiljer sig åt mellan olika delar av staden.

Varför fick just trafikkontoret uppdraget att genomföra resvaneundersökningen?
– Undersökningen finansieras av Västsvenska paketet och trafikkontoret utför den på uppdrag. Anledningen är att flera av målen för Västsvenska paketet, precis som våra egna mål, bara kan följas upp med hjälp av en resvaneundersökning, säger Maria Eriksson.