TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2017-05-19]

Halvtid för utredningen om evenemangsområdet

Foto: Emelie Asplund
Foto: Emelie Asplund

Delrapport kommer efter sommaren. Under 2017 utreds hur evenemangsområdet kan utvecklas. Vårt Göteborg fångade projektledare Patrik von Corswant för en halvtidsavstämning.

Bakgrunden är att Scandinavium inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer och Lisebergshallen rivs för Västlänksbygget. Men utredningen handlar inte bara om att ersätta två arenor utan ska även lämna förslag på hur området kan bli mer levande.

Hur kan evenemangsområdet bli mer attraktivt och levande?
– På den frågan finns flera svar. Vi tittar på hur området kan utvecklas med fler mötesplatser till exempel handel, restauranger med mer. Vilken inriktning området får blir upp till politikerna att besluta, säger Patrik von Corswant.

Just nu är ni ute och pratar med göteborgarna - varför?
– Det är viktigt för oss att få veta vad göteborgarna vill uppleva i evenemangsområdet. Under maj sker därför medborgardialoger, digitalt och i stadens container. Samtidigt har vi dialoger med föreningar, idrottsrörelsen, kultur- och näringslivet om deras syn på hur området kan utvecklas.
Sammantaget blir detta ett betydelsefullt underlag för politikerna när de ska fatta beslut i höst.

Patrik von Corswant berättar att utredningen kartlägger vilka behov och förväntningar som finns på de nya arenorna.

– Vi har pratat med olika idrottsföreningar på elitnivå som Frölunda Hockey och Redbergslids IK, men också med musikarrangörer och idrottsförbund. I dagsläget har vi genomfört ett 40-tal samtal. Det är viktigt för att de nya arenorna ska bli optimalt anpassade.

Vad arbetar projektet med just nu?
– För tillfället pågår flera parallella processer. Vi arbetar intensivt med var de nya arenorna bör placeras och hur området kring arenorna kan exploateras för att evenemangsområdet ska kunna fungera så bra som möjligt. Vi har bland annat kartlagt hur Scandinavium och Lisebergshallen används och av vem. Vi har också försökt att fånga vilka evenemang som vi inte får hit i dagsläget och varför, säger Patrik von Corswant.

Är det många?
– Det blir fler och fler för varje år som går beroende på ökad konkurrens och på grund av Scandinaviums begränsningar. Det är såklart inte bra. För varje år försämras Göteborgs förutsättningar som evenemangsstad.

Projektet har också blickat ut internationellt och samlat in erfarenheter, samtidigt som man försökt bilda sig en uppfattning om framtida trender.

– När de nya arenorna väl är på plats ska de stå i 50 år – vilka evenemang efterfrågas då? Och innan dess räknar vi med att det gått mellan sex till tio år. Det vi gör nu kommer med andra ord att finnas kvar länge och ska vara gjort med göteborgarnas bästa för ögonen, säger han.

Det låter som en utmaning?
– Frågan är oerhört komplex och vi närmar oss den med stor ödmjukhet. Det är också därför vi samarbetar med arkitekter, ingenjörer, stadsplanerare med fler som på en översiktlig nivå ska omsätta behoven i volymskisser. Var arenorna placeras påverkar tillgängligheten för hela området. Vi måste veta att det går att ta sig till och från arenorna med lastbilar, bussar och övriga persontransporter på ett smidigt och säkert sätt. Både när det är arrangemang och till vardags.

I höstas var några intressenter ute i media och berättade att de kunde utveckla området och bygga arenan – hur förhåller ni er till det?
- Vi träffar dem och för samtal, säger Patrik von Corswant. Vi har bjudit in till en separat dialog med de som är intresserade att investera i området.

Projektet träffar byggbolag, bostadsbolag, hotelloperatörer, operatörer för shoppingcenter med fler och för också dialog med Svenska Mässan.

– Det finns flera spännande idéer. Vi lyssnar och samlar in, sedan ser vi vad som är möjligt och vad som blir bäst för staden. Vi har kommunallagen och olika regelverk att förhålla oss till. I slutändan är det politikerna som bestämmer.

En annan viktig fråga för projektet är finansieringen. Här har kommunstyrelsen varit tydlig med att man vill ha med näringslivet för att minska den del skattebetalarna behöver stå för.

– Det är därför som vi för diskussioner med olika byggbolag, fastighetsbolag etcetera för att se på vilket sätt de är intresserade av att finansiera utvecklingen av evenemangsområdet. Vi pratar även med olika privata möjliga driftsoperatörer för själva arenorna för att se om de är intresserade att finansiera på något sätt.

När fattar politikerna beslut i frågan?
– Projektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige före årsskiftet. Men efter sommaren ska en delrapportering ske till kommunstyrelsen. I samband med den hoppas projektet få inriktningsbeslut och vägledning inför höstens arbete