Övrigt »»

[Publicerad 2017-03-15]

Oförändrat resultat i årets medarbetarenkät

Foto: Lo Birgersson
Foto: Lo Birgersson

Chefer något mer nöjda än medarbetare. Göteborgs Stads enkät till medarbetare och chefer visar i stort sett samma resultat som 2015. Nöjd medarbetarindex, NMI, ligger kvar på 55 på en hundragradig skala. Cheferna är något mer nöjda, med ett NMI på 59.

I enkäten har medarbetare och chefer fått säga hur de upplever sitt jobb, vad de är nöjda med och vad det är mindre nöjda med. Nära 38 000 enkäter i digital form skickades till medarbetare och chefer i slutet av november. Svarsfrekvensen var 68 procent för medarbetare och 91 för chefer.

– Att resultatet är nästan identiskt jämfört med enkäten förra gången är en indikation på att staden gjort bra saker under tiden, säger Marita Schwartz, avdelningschef på stadsledningskontoret.

– Men inte tillräckligt för att påverka i en än mer positiv riktning. Något vi som en modern arbetsgivare behöver utveckla och bli bättre på, fortsätter Marita Schwartz.

Underlag till förbättringar
Syftet med undersökningen är att få veta hur medarbetarna värderar olika delar av sina arbetsförhållanden och därmed få ett bra underlag till att förbättra förhållandena på arbetsplatserna.

De viktigaste nyckeltalen i enkäten är ett så kallat nöjd medarbetarindex (NMI) samt ett hållbart medarbetarengagemang (HME). Båda dessa index visar på samma resultat som 2015. För NMI är resultatet 55 för HME 76 på en 100-gradig skala.
Dessa resultat är övergripande för Göteborgs Stad och det finns enskilda enheter och förvaltningar som skiljer sig åt. Cheferna är liksom tidigare något mer nöjda med sin arbetssituation. Motsvarande index är 59 (NMI) samt 81 (HME).

Inte heller om man delar upp resultaten i olika typer av förvaltningar och bolag blir skillnaderna särskilt stora. Stadsdelsförvaltningarna har ett NMI på 55, fackförvaltningarna likaså. Bolagens NMI är 54. HME är lite mer varierat, med stadsdelarna som visar index 78, fackförvaltningar 73 och bolagen 72.

Viktigt att kunna påverka sin situation
Marita Schwartz menar att möjligheten att påverka sin situation är viktigt för medarbetarna och att man vill påverka än mer på den egna arbetsplatsen.

– Enligt forskningen är känslan av hur du påverkar viktigt att för att motverka negativ stress och känslan av nöjdhet. Vår vilja av att ha kontroll över vår situation påverkar hur vi upplever vår situation och hur vi hanterar den.

– Jag upplever att svarsfrekvensen från våra medarbetare och chefer likväl som NMI samt HME för dessa grupper är en indikation på detta.

Göteborgs Stad har tagit fram en guide som stöd för alla chefer som ska arbeta vidare med resultatet med sina medarbetare.


Foto: Marit Lissdaniels


Fotnot

Indexen i medarbetarenkäten fås fram genom att medarbetarna svarar på ett antal frågor där svaren ställs samman i en helhetsbedömning. För NMI finns frågor om bland annat hur nöjd medarbetaren är med arbetssituationen och hur väl denna tycker att arbetsgivaren motsvarar förväntningarna. HME mäts med frågor om bland annat hur insatt medarbetaren är i verksamhetens mål, vet vad som förväntas av denna och om arbetet känns meningsfullt.