Miljö & kretslopp »»

[Publicerad 2018-06-04]

Göteborg bäst av storstäderna på naturvård

Foto: Tina Persson
Foto: Tina Persson

Ny rankning av Naturskyddsföreningen. Göteborg är den storstad som är bäst på naturvård. Det visar Naturskyddsföreningens ranking av Sveriges kommuner utifrån deras förmåga att skydda, vårda och förvalta värdefulla naturområden.

Göteborg är bästa naturvårdskommunen av storstäderna enligt Naturskyddsföreningen. Av 55,5 möjliga poäng får Göteborg 43.

‒ Den fina placeringen tror jag beror på att vår naturvård har goda grundförutsättningar, bland annat genom bra styrdokument, och bra samverkan inom kommunen och med externa parter, säger Klara Jansson som är miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Naturskyddsföreningen håller bland annat fram Göteborgs nya skogspolicy som ett exempel på god naturvård.

– Den är anpassad för att fungera i en storstad där värdena inte främst finns i timmer och massaved, utan i skogens rekreativa värden. Kommunens skogar ska vara till för Göteborgs invånarna och det är väldigt tydligt i policyn.

Naturen måste värderas
Naturvård kräver kunskap om vilka värden – biologiska och för friluftsliv, som finns i ett område och hur de kan bevaras. Även där har Göteborg kommit långt. Med hjälp av en så kallade grönytefaktor kan olika värden poängsättas och det underlättar bedömningen av cad som ska bevaras för att ge exempelvis en god boendemiljö eller bra lokalklimat i ett område.

‒ Grönytefaktorn gör det enklare att värdera, förstå och prata om naturens värde för oss människor på varje plats. Vid till exempel arbetet med detaljplaner blir ett områdes grönytefaktor en viktig variabel att ta hänsyn till.

För Göteborg som är inne i en expansiv fas med många byggprojekt är naturvård extra betydelsefullt.

‒ Vi måste i ett tidigt skede väga in värdet av ekosystemtjänster och hur det gröna och blå påverkargöteborgarnas livskvalitet.

Exempel på ekosystemtjänster kan vara allt från träd som gör en innergård svalare till grönområden som ökar ett bostadsområdens attraktivitet.

Klara Jansson är väldigt nöjd med stadens förstaplats i Naturskyddsföreningens ranking.

‒ Placeringen är ett kvitto på att vi blivit bättre på att ta tillvara medborgarnas behov av livskvalité. I slutändan är det vad naturvård i en storstadskommun till stor del handlar om, att staden ska vara ett bra ställe att bo och leva på ‒ och där djur och växter trivs, där trivs även människor, säger Klara Jonsson.