Konsumentfrågan »»

[Publicerad 2017-10-06]

Missnöjda med tapetseringen

Konsument Göteborg

Fråga: Vi har anlitat ett företag som kom och satte in en vägg och skulle tapetsera vår hall och kök. Nu har jobbet utförts och tapetseringen är rent ut sagt dåligt utförd. Vi klagade hos firman och de "går med på" att korrigera vissa brister. Vi är inte alls nöjda och tycker att företaget redan har fått sin chans och vill helst att någon annan utför jobbet.

Svar: När en privatperson anlitar en näringsidkare för utförande av en tjänst gäller konsumenttjänstlagen. Om tjänsten gäller ett arbete utfört på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker så gäller en reklamationstid på 10 år.
Kan du göra gällande fel på tjänsten så har du rätt att få felet avhjälpt eller eventuellt få prisavdrag på tjänsten. Du har även rätt till skadestånd om du kan styrka att du har drabbats av kostnader på grund av den felaktigt utförda tjänsten. Ett avhjälpande är emellertid inte aktuellt om ett avhjälpande skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren, som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. I sådana fall har du som konsument rätt till prisavdrag. Utgångspunkten är att prisavdraget ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt av en annan näringsidkare.
En sista åtgärd som kan vidtas är hävning av avtalet. För att få häva en tjänst som redan är utförd krävs kvalificerad väsentlighet, det vill säga, att syftet med tjänsten i huvudsak går förlorad. Det krävs också att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta.
För att ni ska kunna låta någon annan åtgärda det fel som uppstått krävs således att ni häver avtalet, under förutsättning att ni kan styrka att tjänsten inte kommer fullföljas utan fel av väsentlig betydelse. Om ni inte kan styrka det väsentliga så har säljaren rätt att få åtgärda de fel som har uppstått.

Skicka in din fråga

Boende i Göteborg, Öckerö eller Partille kommun kan skriva till Konsument och medborgarservice. Redaktionen förbehåller sig rätten att publicera frågan under vinjetten Konsumentfrågan. Vårt Göteborg publicerar inte frågeställarens namn, utan endast själva frågan.

Maila konsument@kom.goteborg.se